โสสะฯ กับการคุ้มครองเด็ก

BP2018S-207.jpg

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ดำเนินงานโดยให้การเลี้ยงดูเด็กๆ ที่สูญเสียบิดา มารดา ไร้ญาติมิตร ในรูปแบบครอบครัวทดแทน โดยเลี้ยงดูเด็กๆ ให้เติบโตขึ้นและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ฉะนั้นการปกป้อง คุ้มครอง ดูแลเด็กๆ นั้นจึงเป็นหนึ่งในภารกิจของเรา แล้วทำไมเด็กๆ จึงต้องการการคุ้มครอง เพราะการได้รับการคุ้มครองเป็นหนึ่งในสิทธิเด็กขั้นพื้นฐาน เราคุ้มครองเด็กจากการถูกทอดทิ้ง การถูกกลั่นแกล้งรังแก การกดขี่ข่มแหง และการทารุณกรรมทั้งร่างกายและจิตใจ เพราะการคุ้มครองเด็กเป็นสิ่งสำคัญ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ จึงสร้างการตระหนักรู้ในการป้องกันการกระทำผิดต่อเด็ก เพราะ ความปลอดภัยของเด็กคือภารกิจของเราทุกคน

 


 

  • ด้านบน
  • พิมพ์