ห้องเรียนพิเศษ


มูลนิธิเด็กโสสะฯ ช่วยให้เด็กได้เติบโตขึ้นและมีพัฒนาการตามวัยที่เหมาะสม บนพื้นฐานของทักษะ ความสนใจ และความสามารถเฉพาะตัวของเด็กแต่ละคน นอกจากการเรียนในโรงรียนแล้ว ในวันหยุดจะมีการจัดห้องเรียนพิเศษเพื่อเสริมความรู้ทั้งด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี และกีฬาให้กับเด็กๆ
 

"Additional Classes"


SOS Children’s Villages Thailand help children to grow up in the most natural way possible and develop their individual skills, interests and talents. We guide them on their path from childhood to adulthood. Hence, the additional classes will help to improve their child's development.

 

ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์น้องๆ ในครอบครัวโสสะจะได้เรียนพิเศษเสริมในวิชาต่าง และพี่โตก็จะช่วยทบทวนบทเรียนให้น้องๆ อยู่เสมอ

The children in SOS families take an extra tutorial class at the weekend. Furthermore, elder brother and sister will take care and teach them.
 


ปิดเทอมแล้ว ก็ต้องทบทวนการเรียนอยู่เสมอในช่วงปิดเทอม นอกจากเด็กๆ ในครอบครัวโสสะจะได้พักผ่อนและไปทัศนศึกษาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตแล้ว เด็กๆ ยังได้เรียนพิเศษทั้งด้านวิชาการ ดนตรี ศิลปะ กีฬา เพื่อทบทวนความรู้จากในชั้นเรียนและเสริมทักษะตามความสนใจของเด็กแต่ละคน

In school holidays season, children in SOS families always keep improving and developing their individual skills, interests and talents such as academic, arts, music, sport, etc.
 

 

ตอนเย็นหลังเลิกเรียน คุณแม่โสสะจะช่วยดูแลให้ลูกๆ ทำการบ้านให้เรียบร้อย
In the evening, SOS mother always teach her kids to do their homework
  • ด้านบน
  • พิมพ์