ความสำเร็จของลูกโสสะ

นี่เป็นหนึ่งในอีกหลายตัวอย่างของเด็กที่ได้รับการดูแลของครอบครัวโสสะจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตัวเองได้กว่า 500 คน

จากการดำเนินการช่วยเหลือเด็กที่สูญเสียพ่อแม่ ขาดญาติของมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ กว่า 40 ปี นั้น มูลนิธิฯ ได้ส่งมอบเด็กที่เติบโตขึ้นจากการเลี้ยงดูของครอบครัวโสสะกลับคืนสู่สังคมกว่า 500 คน ทั่วประเทศ เด็กๆ ทุกคนจะได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ (สูงสุดระดับปริญญาตรี) จนเด็กๆ สามารถหางานทำ เพื่อเลี้ยงดูตัวเองได้ในอนาคต เมื่อเด็กแยกตัวออกไปพึ่งพาตัวเองแล้ว ก็ยังคงกลับมาเยี่ยมครอบครัวโสสะที่เขาเติบโตขึ้นมาได้เสมอ

  • ด้านบน
  • พิมพ์