ที่มาของเรา

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ดำเนินช่วยเหลือเด็กไทยที่สูญเสียพ่อแม่ ขาดญาติมิตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 มีท่านผู้หญิงสมศรี เจริญรัชต์ภาคย์ เป็นผู้ก่อตั้งร่วมกับท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช กรรมการก่อตั้งในขณะนั้นและคณะ โดยได้นำรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กมาจากหมู่บ้านเด็กเอส โอ เอส (SOS Children's Villages) ของ ดร.เฮอร์มานน์ กไมเนอร์ (Dr. Hermann Gmeiner) ชาวออสเตรีย ผู้ก่อตั้งองค์กรเอส โอ เอส สากล (SOS Children's Villages International) อันเป็นต้นแบบของหมู่บ้านเด็กเอส โอ เอส สากลทั่วโลก

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 ได้จัดสร้างหมู่บ้านเด็กแห่งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2515 โดยท่านผู้หญิงสมศรี เจริญรัชต์ภาคย์ ได้บริจาคที่ดินเนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวา สร้างหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ หมู่บ้านเด็กโสสะแห่งแรกของประเทศไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้มูลนิธิเด็กโสสะฯ อยู่ในพระบรมราชินูปถัมภ์


 

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ

 

คณะกรรมการมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ (Boards of Committees) 

รายนามคณะกรรมการ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์ ประธานกรรมการที่ปรึกษา
คุณหญิงจินดา จรุงเจริญเวชช์

รองประธานกรรมการที่ปรึกษา

 

คณะกรรมการที่ปรึกษา

พล.ต.อ.จิโรจน์ ไชยชิต ดร.นวลศิริ เปาโรหิตย์
พล.ต.ต.ประกอบ สิทธิชัย นางพนิดา ปทุมารักษ์
นางเพ็ญศรี เคียงศิริ นางสาวรัญชา บริบาลบุรีภัณฑ์์
ผศ.ดร.วชิรญา บัวศรี พล.ต.อ.ดร.วัชรพล ประสารราชกิจ
ดร.วิกรม คุ้มไพโรจน์ นางศรีทอง หิญชีระนันทน์
นางสมนวล เลาหประสิทธิ์ พล.ต.อ.สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล
พล.ต.อ.อำนวย เพชรศิริ พล.ต.อ.อิสระพันธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

 

คณะกรรมการอุปถัมภ์

นางกฤษณา นิชิด้า คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ
นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ นายชาญ ศรีวิกรม์
นางดาวศิริ อยู่ประเสริฐ นายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์
นางประณีต ดิษยะศริน นางประไพพันธ์ สุขุมวาท
นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม นายวิรัช อมตกุลชัย
นางสมจิตต์ สิทธิไชย นางสุภาภรณ์ ปีเตอร์ส
นางอภิญญา ฐิติวร นางอุดมทัศนีย์ ยังประภากร
ทพญ.อุดมศรี ศิริบุญมา นางอุษา มนต์เสรีนุสรณ์

 

คณะกรรมการอำนวยการ

พล.ต.ต.นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์ ประธานกรรมการอำนวยการ
นายวิทยา เนติวิวัฒน์ รองประธานกรรมการอำนวยการ
นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ กรรมการอำนวยการและเหรัญญิก
นายธนา เตรัตนชัย กรรมการอำนวยการและเลขาธิการ
นางรมณีย์ เธียรประสิทธิ์ กรรมการอำนวยการ
นางสาวสุดาทิพย์ จารุจินดา อินทร กรรมการอำนวยการ
นายสุภาพ วงศ์เกียรติขจร กรรมการอำนวยการ
นายณกรณ์  อุดมผล กรรมการอำนวยการ

 

คณะกรรมการกลาง

นางสาวคริสตี้ กิ๊บสัน นายจะเด็ด ศรีเฟื่องฟุ้ง
นายโจนัส แอนเดอร์สัน นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์
นายดนุชา วีระพงษ์ นางดวงกมล สุวิชชากุล
นางดวงใจ ตั้งสง่า นางทิพย์วิภา จันทภาษา
นางมาเรีย แมคแนลี่ นางลดาวรรณ เจริญรัชต์ภาคย์
นางสกลศรี มาลีนนท์ นางศิริวรรณ พานิชตระกูล
นายสุเมธ ตั้งประเสริฐ ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์
นางสาวริรินดา พูนพิพัฒน์ นางสาวหฤษฎี จันทรเศขจร
พ.ต.อ.ทวีโรจน์ ศิริสวัสดิบุตร  
 

  • ด้านบน
  • พิมพ์