ชีวิตของเด็กกำพร้าจะเปลี่ยนไป ...

... เมื่อได้กลับมามีแม่ มีครอบครัวอีกครั้ง

 


ยังมีเด็กไทยอีกเป็นจำนวนมากที่รอคอยโอกาสที่สองในชีวิต เนื่องมาจากสาเหตุการสูญเสียบิดามารดา ไร้ญาติมิตร ความเจ็บป่วยของผู้ให้การเลี้ยงดู ความยากจน ภัยธรรมชาติ เหตุความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และอื่นๆ ที่ทำให้เด็กไม่สามารถได้รับการเลี้ยงดูอยู่ในครอบครัวของตัวเองได้

เด็กไทยทุก 100 คน จะมี 20 คน ที่ไม่ได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ด้วยสาเหตุต่างๆ* เช่น

  • มีเด็กทารกที่ถูกทอดทิ้งหลังคลอด 800 คนต่อปี หรือเฉลี่ยวันละ 2 คน
  • มีเด็กที่สูญเสียพ่อแม่จากการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ ราว 7 แสนคน
  • มีเด็กที่สูญเสียพ่อแม่จากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉลี่ยวันละ 2 คน**
 

...ไร้เดียงสา และไม่สามารถดูแลตัวเองได้... ผู้ใหญ่จึงต้องหยิบยื่นความช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ เพื่อให้เขาสามารถเติบโตขึ้นและกำหนดอนาคตของตนเองได้อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นประชากรที่มีคุณภาพต่อไปของสังคมไทย

 

สถิติเด็กไทยกว่า 20 คน จากทุกๆ 100 คน สูญเสียพ่อแม่ผู้ให้การเลี้ยงดู  
 

เมื่อก่อนพวกเขาเคยมีบ้าน... และวันนี้คุณสามารถ
มอบบ้านแห่งความรักให้แก่พวกเขาได้อีกครั้ง


ที่หมู่บ้านเด็กโสสะ เด็กที่ครั้งหนึ่งเคยสูญเสียพ่อแม่ ขาดญาติมิตร สามารถเติบโตขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอีกครั้ง โดยเด็กได้รับการเลี้ยงดูในครอบครัวทดแทนถาวรที่อบอุ่น เต็มเปี่ยมด้วยความรักจากแม่โสสะ เติบโตขึ้นท่ามกลางสายสัมพันธ์ของพี่น้องในบ้าน และอยู่ร่วมกันในชุมชนหมู่บ้านเด็กโสสะที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน อีกทั้งเด็กยังได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ จนออกไปประกอบอาชีพและเลี้ยงดูตัวเองได้ รวมทั้งอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข
 

 

ปัจจุบันมีเด็กอยู่ในการดูแลของครอบครัวโสสะประมาณ 700 คน ในหมู่บ้านเด็กโสสะทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ บางปู สมุทรปราการ, หาดใหญ่ สงขลา, หนองคาย, เชียงราย และภูเก็ต (คลิกเพื่อร่วมสัมผัสชีวิตในหมู่บ้านเด็กโสสะ)
กว่า 45 ปีที่มูลนิธิเด็กโสสะฯ ดำเนินงานมา มีเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูจากครอบครัวโสสะ จนเติบโตเป็นผู้ใหญ่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตัวเอง และอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุขมากกว่า 500 คน  (คลิกเพื่ออ่านความสำเร็จของลูกโสสะ) 

ร่วมเป็นผู้ให้... ในแบบของคุณ


การร่วมบริจาคทุกช่องทาง ท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินบริจาคเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีตามกฎหมายกำหนด สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-380-1177 หรืออีเมล info@sos-thailand.org

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*การวิเคราะห์สถานการณ์สิทธิเด็กในประเทศไทย กรณีศึกษาเด็กที่เสี่ยงต่อการสูญเสียผู้ปกครองและเด็กที่ไม่มีผู้ปกครองดูแล; มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ (2555) ร่วมกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
** แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559; คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  • ด้านบน
  • พิมพ์