ใบสำคัญแสดงการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เลขประจำตัวมูลนิธิ : 0994000177682
  • ด้านบน
  • พิมพ์