จุดมุ่งหมายในการทำงานของเรา

แนวคิดในการทำงานของเรา
เราเชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนควรได้เติบโตในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และครอบครัวเป็นที่ที่ดีที่สุด เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในวัยเด็กที่เปี่ยมสุข และทำให้เด็กได้เติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์ และเราก็ยังเชื่อมั่นว่าสำหรับเด็กที่เคยสูญเสียโอกาสที่จะได้เติบโตในครอบครัวของตัวเองมาแล้วนั้น ควรได้รับโอกาสที่สองในการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวได้อีกครั้ง เพื่อให้เด็กได้เติบโตในทิศทางที่เหมาะสมอย่างที่เด็กคนหนึ่งควรจะเป็นมากที่สุด
 วิสัยทัศน์ของเรา

เด็กทุกคนควรเติบโตในครอบครัวซึ่งเต็มเปี่ยมด้วยความรัก การให้เกียรติซึ่งกันและกัน และความมั่นคงปลอดภัย

 

เราแตกต่างจากองค์กรที่ช่วยเหลืออื่นอย่างไร

เราเลี้ยงดูเด็กในสิ่งแวดล้อมของครอบครัว เราให้ความสำคัญกับพัฒนาการของเด็กแต่ละคนให้ได้เติบโตในทางที่เหมาะสม เรามุ่งมั่นในการทำงานระยะยาวโดยการเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่วัยเด็กจนเติบโตสู่วัยผู้ใหญ่ ได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ จนสามารถออกไปประกอบอาชีพและพึ่งพาตัวเองได้ และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

 

  • ด้านบน
  • พิมพ์